Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

Pozývame Vás na hodinu telesnej a športovej výchovy v rámci projektu

„Materiálne zabezpečenie Športového klubu RAJA“.

Cieľom projektu je inovovať a rozširovať vzdelávanie na ZŠ a SŠ v predmete TV v nadväznosti na štátny vzdelávací program,

na vzdelávaciu oblasť "Zdravie a pohyb", ktorý sa zároveň dotýka aj prierezových tém "Osobnostný a sociálny rozvoj" a "Ochrana života a zdravia".

Spojenie dvoch disciplín: - streľby z laserovej pištole

                                               - behu Laser Run

 

Projekt „Realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“