Podmienky ŠK RAJA

Podmienky ŠK RAJA

1. Zabezpečenie kurzu

Športový klub RAJA (ďalej ŠK RAJA) zabezpečuje a garantuje kvalitu plaveckej výučby pod vedením vyškolených inštruktorov a trénerov plávania  s použitím špeciálnych plaveckých pomôcok. ŠK RAJA zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa v čase plaveckej výučby na bazéne. Účastník kurzu je v čase plaveckej výučby poistený zmluvnou poisťovňou. 

2. Cena kurzu

Účastník kurzu zaplatí sumu podľa platného cenníka pre dané obdobie a to  najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca prostredníctvom systému PAYSY. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť účastníka kurzu ak v danom termíne kurzovné neuhradí.

3. Vrátenie kurzovného, storno podmienky a náhrady za vymeškané lekcie

Kurzovné za vymeškané hodiny sa nevracia, ani sa nepresúva do ďalších kurzov. O náhradu vymeškaných hodín je možné požiadať len v prípadoch ochorenia, úrazu či z iných závažných dôvodov, vždy však len na základe predloženej lekárskej správy, či inej odpovedajúcej dokumentácie. Žiadosť musí byť podaná písomne na adresu: info@skraja.sk. Takto ospravedlnenú lekciu je možné po dohovore nahradiť a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca od dňa, kedy sa konala ospravedlnená lekcia. Po uplynutí tejto doby nárok na náhradu zaniká. Náhrada za sviatky a sanitačné dni sa neposkytuje. Náhrada za náhradu nie je možná.

Náhradné lekcie sú službou ŠK RAJA, nie však jej povinnosťou a v prípade nesplnenia uvedených podmienok nevzniká právny nárok na výber náhradných lekcií, alebo na vrátenie peňazí za neabsolvovanú lekciu.

4. Správanie sa počas kurzu

Počas kurzu je účastník povinný správať sa podľa pokynov organizátora a dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy. V prípade, že účastník kurzu závažným spôsobom poruší tieto predpisy, môže byť vylúčený z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného. Týmto nie je dotknutá jeho zodpovednosť za škodu.

5. Organizačné, bezpečnostné a hygienické informácie: 

Všetci účastníci kurzu sa riadia týmto prevádzkovým predpisom, ako aj prevádzkovým poriadkom Krytej plavárne Štiavničky Banská Bystrica

- pri vstupe sú povinní preukázať sa klubovou digitálnou kartou ŠK RAJA s QR kódom 

- do priestoru šatní vstupujú najskôr 10 min pred začiatkom výučby

- deti školského veku vstupujú do priestoru šatní SAMI a je im pridelený čip ku skrinke

deti predškolského veku sa prezliekajú v spoločnej šatni

- po prezlečení odchádzajú deti k bazénu spoločne v sprievode inštruktora plávania

- po ukončení výučby odchádzajú deti spoločne v sprievode inštruktora plávania do šatne

- sú povinní nosiť pridelenú klubovú čiapku (z dôvodu bezpečnosti a rýchlejšej identifikácie detí v priestoroch plavárne aj chlapci). Čiapka deťom po troch mesiacoch navštevovania kurzu ostáva. V prípade jej straty alebo poškodenia, je nasledujúca čiapka poskytnutá za poplatok.

- Odporučená výbava: plavky, okuliare, šľapky, uterák, veci osobnej hygieny.

5) Zdravotné potvrdenie

Neodlučiteľnou súčasťou prihlášky ŠK RAJA je prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

6) Záverečné ustanovenie 

Tieto podmienky účasti platia od 1. 9. 2023 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky na plavecký kurz. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách ŠK RAJA. Účastník kurzu, alebo jeho zákonný zástupca potvrdzuje, že sa oboznámil s uvedenými podmienkami a bude sa nimi riadiť, pričom si je vedomý právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva.

 

V Banskej Bystrici 1.9.2023