Podmienky ŠK RAJA

Podmienky ŠK RAJA

1. Zabezpečenie kurzu.

Športový klub RAJA (ďalej ŠK RAJA) garantuje kvalitu plaveckej výučby pod vedením vyškolených inštruktorov a trénerov plávania a moderného päťboja v prípade potreby s použitím špeciálnych plaveckých pomôcok. ŠK RAJA zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa v čase plaveckej výučby na bazéne. Účastník kurzu je v čase plaveckej výučby poistený zmluvnou poisťovňou. 

2. Cena kurzu

Účastník kurzu zaplatí kurzovné podľa platného cenníka kurzov pre dané obdobie  najneskôr do 15-ho dňa príslušného mesiaca. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu o kurze ak účastník v danom termíne neuhradí kurzovné. V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť úvodnej hodiny, vopred oznámi túto skutočnosť telefonicky, osobne alebo písomnou formou. V opačnom prípade si organizátor vyhradzuje právo zrušiť prihlášku do kurzu a prepustiť dojednanú účasť v kurze ďalšiemu záujemcovi, spĺňajúcemu podmienky pre účasť v kurze.  

3. Vrátenie kurzovného, storno podmienky

Zaplatené celé kurzovné je možné vrátiť v plnej výške len vtedy, ak bude o jeho vrátenie požiadané do 3dní pred zahájením prvej lekcie. Celú čiastku je možné prípadne previesť aj na iný kurz. Pri ukončení kurzu po 1. lekcii má účastník kurzu nárok na vrátenie 60% z celej čiastky kurzovného, zvyšných 40% je výška storno poplatku za nedodržanie dohodnutých podmienok kurzu. V prípade ukončenia kurzu kedykoľvek neskôr stráca účastník kurzu nárok na vrátenie kurzovného. O vrátenie kurzovného je možné mimoriadne požiadať len v prípadoch závažného dlhodobého ochorenia, v prípade úrazu účastníka, či z iných závažných dôvodov, vždy však len na základe predloženej lekárskej správy, či inej odpovedajúcej dokumentácie. Žiadosť musí byť podaná písomne (možné aj elektronicky) a adresovaná vedeniu ŠK RAJA. · Kurzovné za vymeškané hodiny sa nevracia, ani sa nepresúva do ďalších kurzov. Vymeškané hodiny je možné po dohovore nahradiť v náhradných termínoch. Viac pozri    v časti „Náhrady za vymeškané lekcie“. V prípade zrušenia lekcie zo strany ŠK RAJA (technické príčiny, choroba) bude účastníkom kurzu automaticky ponúknutá náhradná lekcia. V prípade zrušenia kurzu zo strany ŠK RAJA má účastník kurzu nárok na vrátenie pomernej čiastky kurzovného podľa uskutočnených lekcií, prípadne na náhradný kurz. 

4. Náhrady za vymeškané lekcie

Účastník kurzu má nárok na náhradu za 2 a viac vymeškaných lekcií zo zdravotných alebo vážnych rodinných dôvodov. Nahrádzať sa môžu len tie lekcie, ktoré boli včas a riadne ospravedlnené. Po zahájení kurzu sa peniaze nevracajú, ani neprevádzajú do prípadného ďalšieho kurzu. Každú riadne ospravedlnenú lekciu je možné po dohovore nahradiť a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca od dňa, kedy sa konala ospravedlnená lekcia. Všetky náhrady je nutné vyčerpať do konca príslušného školského roka. Po uplynutí tejto doby nárok na náhradu zaniká. Ospravedlniť je možné dieťa vždy dopredu, predchádzajúci deň pred plánovanou lekciou. Ak bola lekcia ospravedlnená neskôr, právo na náhradu zaniká a lekcia prepadá. Ospravedlňovať je možné telefonicky, sms, e-mailom info@skraja.sk (mobil 0948 525 755), E-mailom a sms je možné ospravedlniť sa aj v nedeľu. V ospravedlnení je potrebné uviesť meno dieťaťa, deň a hodinu kurzu. Náhrada za náhradu nie je možná. V prípade že dohodnutá náhradná lekcia nebola absolvovaná, považuje sa za využitú. Plánovanú absenciu (dovolenka) je možné si nahradiť aj dopredu. Termín náhrad za riadne ospravedlnené lekcie si rodičia dohovárajú telefonicky, e-mailom alebo osobne. Náhradnej lekcie je možné sa zúčastniť len po jej prechádzajúcom objednaní. V prípade odmietnutia ponuky maximálne dvoch náhradných termínov, nárok na čerpanie náhrady prepadá. Náhradné lekcie sú službou plaveckej školy, nie však jej povinnosťou a v prípade nesplnenia uvedených podmienok nevzniká právny nárok na výber náhradných lekcií alebo na vrátenie peňazí za neabsolvovanú lekciu. 

5. Správanie sa počas kurzu

Počas kurzu je účastník povinný správať sa podľa pokynov organizátora a dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy. V prípade, že účastník kurzu závažným spôsobom poruší tieto predpisy, môže byť popredchádzajúcom písomnom upozornení vylúčený z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného. Týmto nie je dotknutá jeho zodpovednosť za škodu.  

Organizačné, bezpečnostné a hygienické informácie  

5a) Všetci účastníci kurzu sa riadia týmto prevádzkovým predpisom ako aj prevádzkovým poriadkom Mestskej krytej plavárne.  

5b) Deti vstupujú do priestoru šatní najskôr 10min pred začiatkom výučby. Po prezlečení odchádzajú deti k bazénu spoločne v sprievode inštruktora plávania. Po ukončení výučby odchádzajú deti spoločne v sprievode inštruktora plávania do šatne.

5c) Vzhľadom na prevádzkový poriadok Krytej plavárne Štiavničky, do šatne vstupujú deti školského veku SAMI a je im pridelený čip ku skrinke. Rodičia majú možnosť sledovať hodinu z tribúny, alebo si môžu zakúpiť osobitný vstup. Skrinky v šatni sú viditeľne označené logom ŠK RAJA. Deti sú povinné sa pri vstupe preukázať klubovým preukazom vydaným ŠK RAJA. 

5d) Deti predškolského veku sa prezliekajú v spoločnej šatni, maximálne za asistencie jedého rodiča alebo zodpovednej osobe. Rodič je povinný sa pri vstupe preukázať klubovým preukazom. Tréner si prevezme deti pri spoločnej šatni a po tréningu deti dovedie na to isté miesto. Hygiena a sprchovanie detí je v kompetencii rodiča. 

5e) Vzhľadom na bezpečnosť a urýchlenejšiu identifikáciu detí na bazéne im bude pridelená klubová plavecká čiapka, ktorú sú povinní nosiť (aj chlapci). Čiapka deťom po troch mesiacoch navštevovania kurzu ostáva. V prípade straty alebo poškodenia plaveckej čiapky je druhá čiapka poskytnutá za poplatok 5€. Odporučená výbava: plavky, okuliare, šľapky, uterák, veci osobnej hygieny, 

6) Záverečné ustanovenie 

Účastník kurzu, respektíve zákonný zástupca dieťaťa, týmto udeľuje organizátorovi plaveckého kurzu, Športového klubu RAJA,  súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na plavecký kurz organizovaný ŠK RAJA a tiež fotografií z plaveckého kurzu, ktorého sa on, respektíve jeho dieťa zúčastnilo. ŠK RAJA je oprávnený osobné údaje účastníka a fotografie z kurzov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu klubu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách ŠK RAJA. Tieto podmienky účasti platia od 1. 9. 2019 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky na plavecký kurz. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 15 dní po skončení kurzu.  

 

Zaplatením kurzu, podpisom zákonného zástupcu na prihláške alebo podaním elektronickej prihlášky účastník kurzu potvrdzuje, že sa zoznámil s uvedenými podmienkami a bude sa nimi riadiť, pričom si je vedomý(á) právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Svojim podpisom súčasne potvrdzuje, žeň účastník kurzu je schopný po fyzickej a psychickej stránke absolvovať kolektívnu výučbu plávania a že ošetrujúci lekár nenariadil účastníkovi zmenu režimu a okresný hygienik mu nenariadil karanténne opatrenia. Súčasne mu nie je známe, že účastník v poslednom týždni prišiel do styku s osobami, ktoré ochoreli infekčnou chorobou. Nedodržanie zmluvných podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného. 

31.8.2020